Portal Mrooczlandia

[ ابن سینا / Tib konunlari; Kanun fi't-tibb / Awicenna: Kanon Medycyny ]

Część I.


"W imię Allaha, miłościwego, Klemens."

Księga I
"Ktokolwiek opanował pierwszą księgę Kanonu, dla tego nic nie będzie ukryte ogólnie i podstawowe zasady medycyny będą znane" - Chahar Maqala.

Część I
Tezy I

I. Definicja "Medycyny".
6. Medycyna jest nauką dzięki której uczymy się o:

(a) różnych stanach ludzkiego ciała:
I - w zdrowiu,
II - kiedy nie jest zdrowe,

(b) dzięki czemu:
I - kiedy podupadamy na zdrowiu i
II - kiedy upadniemy na zdrowiu, powracamy do zdrowia.

Innymi słowy, jest to sztuka dzięki której zdrowie (piękno ciała - długie włosy, czysta cera, zapach i kształt - Chahar Maqala) jest zachowane i sztuka dzięki której jest to odzyskiwane po zachorowaniu.

7. Mimo iż niektórzy dzielą "medycynę" na domyślną (teoretyczną) i praktyczną (opartą o praktykę), my przyjmujemy iż w całości jest ona domyślna (spekulacyjna) "ponieważ" nazywamy ją "czystą nauką". Lecz tak naprawdę każda dziedzina nauki posiada swój teoretyczną i praktyczną stronę. Filozofia ma domyślną i praktyczną stronę. Tak też jest w przypadku medycyny. Różnica pomiędzy nimi obojgiem musi być wyjaśniona jedynie w przypadku medycyny. Tak więc, w odniesieniu do medycyny, mówi iż praktyka wyłania się z teorii, nie mamy tu na myśli jakiegoś odłamu medycyny o którym wiemy, lub innym, tym samym będącym odmiennym, poprzez który działamy. Mamy na myśli to, iż owe dwa apekty należą razem - jako jeden układ z podstawowymi zasadami wiedzy; inny zaś z sposobem działania owych zasad (wewnątrz ciała). Pierwszy jest teorią; drugi jest zastosowaniem wiedzy.

8. "Teoria" medycyny jest tym co, kiedy zostanie opanowane w stopniu mistrzowskim, daje nam pewnego rodzaju wiedzę, poza wyjątkiem spraw związanym z leczeniem. Tak więc możemy rzec iż: "są trzy rodzaje gorączki i dziewięć rodzajów budowy ciała".

9. "Praktyka" medycyny nie jest pracą którą medyk dokonuje, lecz jest gałęzią wiedzy która, gdy zostanie opanowana, pozwala komuś sformułować opinię będącą podstawą właściwego planu leczenia. Tak więc mówi się: "na ogniska zapalne, pierwszym czynnikiem są środki przeciwgorączkowe, zagęszczające i osuszające; następnie łagodzimy je środkami ściągającymi; i, ostatecznie, kiedy proces osłabnie, rozpuszczone środki łagodzące zrobią resztę. Lecz jeśli skupisko choroby zawiera materię która zależy w swych wydzielinach od integralności z głównymi członkami ciała, takie leczenie wtedy nie jest zalecane do przeprowadzenia. Tutaj teoria wiedzie do opini a opinia stanowi podstawę leczenia.

Gdy tylko cel każdego aspektu medycyny zostanie zrozumiany, możesz stać się zręczny w obydwu, nawet mimo iż nigdy nie powinno ci przyjść do głowy wykorzystanie swej wiedzy.

10. Inna sprawa - nie ma tutaj potrzeby przekonywania iż "są trzy stany ludzkiego ciała - choroba, zdrowie i stan nie będący ani chorobą ani zdrowiem". Pierwsze dwa stany obejmują wszystko. Ostrożne rozważenie tej sprawy ujawni dla oczu obserwatora że zarówno trojaki podział jest zbędny, lub też grupa stanu którą odrzucamy jest zbędna. Pierwsze dwa stany obejmują rzeczywiście wszystko. Staranne rozważania przekonają lekarza iż trzeci stan jest dwojaki - z jednej strony niepewność, a z drugiej nawyki ciała (jakieś zaburzenia kształtu, dla przykładu) lub warunek z powodu którego ciało nie może być zupełnie zdrowe mimo iż działanie i funkcjonowanie ciała jest normalne. Nikt nie musi ryzykować określenia "zdrowia" w bezwzględny sposób i dołączać do tego stany które nie należą do niego. Niemniej nie pragniemy omawiać tej sprawy rozleglej ponieważ rozważania tego rodzaju nie należą do medycyny.

Joannitius Hunayn ibn Ishaqal-Ibabi określa Medycynę jako "naukę która informuje nas o stanie ludzkiego ciała w zdrowiu lub kiedy odstępuje ono od zdrowia; jak zachować zdrowie; jak odzyskać zdrowie". Skupia się ona wokoło:

1. To co jest integralne w naturze ludzkiej istoty. Siedem "oznak" zdrowej ludzkiej istoty - cztery będące materialne, istotne i trzy formalne. Cztery "przypadkowe" oznaki.

2. To co jest dalekie od natury ludzkiej istoty.

3. Niezwykłe lub anormalne, należące do chorób, ich przyczyn i powodów.'

Zakres i definicja Medycyny jako Zawodu, motywy leżące u jej podstaw.

1. Medycyna jako życie zewnętrzne lub Kariera.

(a) Dążenia nauki.
Medycyna może być postrzegana jako nauka w sobie samej, z uwagi na naukowe nazewnictwo, "ową nauką która zajmuje się zapobieganiem lub leczeniem chorób"... To dzieło wymaga badań z pokrewnych nauk. Zamiłowanie do mądrości może być tutaj główną motywacją; w sensie dążeń intelektualnych; mimo iż mogą także towarzyszyć temu inne pobudki.

Wiele gałęzi nauk medycyny jest rozdzielone jako odmienne poszukiwania - zewnętrzne, wewnętrzne, stanu, psychologiczne, patologiczne, prawne itd. Jako droga do kariery może to być ortodoksyjne tak iż jest posłuszne prawom odnośnie praktyki itd; w którym to przypadku jest także posłuszna wyłącznie mikrobiotycznej teorii chorób - lub nieortodoksyjna w rozmaitych stopniach, mimo iż podążająca odmiennymi "systemami", z których wiele jest nieupoważnionych i wiedzie ku pewnym formom nielegalnej praktyki.

Jeśli Medycyna będzie traktowana jako skupiona wokoło natury i budowy człowieka (jako sprawa pierwszej wagi w nauce jak zachować zdrowie i ulżyć w niedoli złego stanu zdrowia), jest określana praktycznie w ten sam sposób jak Awicenna i odpowiada także współczesnej filozofii scholastycznej. W tym przypadku praktykant powinien skupić swą uwagę na poszczególnej osobie, samym pacjencie, aniżeli na jakiejś chorobie lub infekcji, lub ponad i powyżej miejsca choroby; budowa ciała bywa pierwszą przyczyną.

(b)Dążenia w sztuce praktycznej. Naukowy aspekt jest tutaj czyniony dodatkiem do praktycznego zastosowania i powodzenia.

I - w podstawowej motywacji, ta forma dążenia jest oczywiście dążeniem do zdobycia środków do przeżycia i medycyna jest pewnego rodzaju przedsięwzięciem dla zysku. Jej skuteczność będzie wtedy równa zasobności konta bankowego. Wprawdzie jest to egoizmem w stopniu zwanym bogactwem. Po długim życiu pełnym ciężkiej pracy, taka osoba może żałować z powodu swego równoczesnego posiadania innej motywacji. Dla tych wtedy stosujemy następujące słowa: "Jedyną rekompensatą którą medycyna oferuje dla bogatych jest duchowa przyjemność poświęcenia owej wielkiej błogości która przenika nasze istoty kiedy widzimy owoce naszych trudów. Zależność duszy od Twórcy, wiedzie nasze zobowiązanie do Niego w zajmowaniu się tymi którzy są pod naszą opieką. Jest to właśnie to co czyni męczące kliniki i ambulatoria rozkwitającymi pełnią ulgi przekraczającą wszelakie oczekiwania" (Flagg.)

II - Dążenie główne dla motywów humanitarnych - złagodzenie, szczególnie fizycznego bólu; oraz ulga w rozmaitych dolegliwościach. (Prawdziwe wyleczenie z choroby jest często uznawane za będące w ludzkim zasięgu, mimo iż niepełny osąd musi z pewnością wpływać na taką ideę). Medycyna zachowawcza jest oparta o te same motywy. Medycyna jako życie wewnętrzne. Motywy w ścisłym tego słowa znaczeniu.

(a) "Poszukiwanie sławy" - dążenie będące zaspokojeniem pewnego egoizmu lub ambicji z strony samego doktora lub jego krewnych; dążenie to jest tego samego rodzaju co handel lub innego rodzaju interes.

(b) Jako pewnego rodzaju forma poświęcenia dla bliźnich. Filantropia
I - Łagodzenie bólu, niedowładów, cierpienia, itd.
II - Socjopolityczne motywy - wysiłki na rzecz objęcia normami prawnymi i badania: medycyna sanitarna; medycyna państwowa. Medycyna przemysłowa. Organizacja "drużyn" roboczych zarówno dla badań jak i dla doraźnego lecznictwa. Poświęcenie jest bardziej dla Człowieka w abstrakcji, osoba nie otrzymuje osobistego kontaktu.

(c) Jako pewnego rodzaju poświęcenie Bogu.
I - Nauka medycyny może być dokonana za pomocą zgłębiania Boga zarówno w Naturze jak i w Człowieku, w rzeczy samej wszelakim Życiu, aby dostrzec zawarty w nim zamiar Boga.
II - Dążenie do praktyki: (a) Jako pokuty lub środka umartwiania się "w głębi swego serca".
Tak, Awicenna, Sufi, dostrzegał poprzez Koran jak dyscyplinujące jest codzienne życie (Massignon II 515).
(b) Jako sposób uzyskania osobistej doskonałości.
"Każda dusza jest jedynie drogą do poświęcenia, ponad wszystko, Bóg prowadzi każdego za pomocą środków które On wybrał jako najlepsze (Tanquery, str. 976) Jest to "jednocząca ścieżka" praktykantów. Dokonanie jednego pojedyńczego czynu w całym życiu będzie spełnieniem pragnienia.
(c) Jako sposoby urzeczywistnienia miłości Boga.
"Lęk przed Panem jest początkiem mądrości" (Medycyna jako "życie religijne" jest możliwa do ujęcia pod tą nazwą) - podsumowane, nie poprzez osobistą wolę, lecz poprzez boską wolę, w świadomości obecności Boga przenikającego każdy organ i tkankę, tak więc stan ("Hal") wspomnienia może ostatecznie stać się prawdziwym.
(d) Jako sposób na pokutę.
Możliwe jest iż owa pokuta może być dokonana poprzez instrumentaria lekarza mimo jego nieświadomości tego faktu. Może on być narzędziem dzięki któremu pacjent jest uwalniany od przyczyn które już omówiliśmy uprzednio. Z drugiej zaś strony, może działać z głębszymi intencjami szczególnie kiedy jego zręczność i poświęcenie sztuce jest wielkie, ponieważ w nim poświęcenie Boga dla człowieka może znaleść swój skuteczny środek wyrażenia - może się on stać narzędziem zamiarów Boga. Jako mistrz virtuoso jest jednym głosem Boga słyszanym spośród głosów tysięcy kompozytorów w swej recytacji, tak iż wydźwięk tego jest taki iż owa pokuta jest rzadka i ograniczona. Jedna fala samotnie przechodzi do chwały a następnie się załamuje, lecz dokonuje tego z dokładnym zamiarem, nie zaś losowo. Nawet tak, Bóg, w owej fali, może pragnąć wyrazić się w taki sposób natychmiastowo dla jednej osoby w całym pokoleniu.

Jest to najwyższy cel dążeń medycyny jako pewnego rodzaju sztuki wynagradzanej dwojako: delikatny nieuchwytny lecz dalekosiężny wpływ na pacjentów, będący dla nich korzystny mimo ich nieświadomości jego oddziaływania; wpływ na lekarza poprzez duch boskiej miłości dzięki której uzyskuje on wgląd w dar wglądu do całkowitej rzeczywistości - do tej która spoczywa głęboko pod wyglądem tego kalejdoskopowego świata; dar zdolności doradzania pacjentowi na drodze jego własnego życia, dzięki czemu owe porady są oparte o zamiar zbliżania się do wspólnego celu Ludzkości. Zarówno lekarz jak i pacjent mogą nie być świadomi owego daru. Lecz ów pierwszy może dostrzegać w chorobie lub trwałym uszczerbku zdrowia pewnego rodzaju wyrok, pewien boski cel związany z tą poszczególną duszą, dzięki czemu możliwym jest dla lekarza interweniować lub nie, czy postrzega on święte podłoże na którym pacjent natychmiast stoi czy też nie. Żadna kuracja nie będzie skuteczna dopóki pokuta się nie wypełni.

Dla przygnębionego i przemęczonego praktykanta, owe pobudki ukazują to samo życie i wizje Raju jakie należały do autora Kanonu Medycyny; raz dostrzeżone, ich otucha i radość może nadal towarzyszyć mu podczas jego codziennych zajęć oraz odtąd jego wytężone wysiłki na codziennych zajęciach nie muszą u niego wzbudzać żalu.

Tak jak Ibbu 'l-Farid (1182-1235 rok) ukazuje w jego dziele "Taida" (strona 180) jest pewna moc unosząca kogoś ku sfery nieskończoności i wieczności, gdzie codzienne zadania staną się przekształcone "ponad wszystkie ludzkie zamiłowania". W owych dniach, masowej produkcji wszelakiego rodzaju i w wielkich miastach. W owych dniach, poszczególne rzemiosło i artyzm jest odosobnione. W owych dniach organizacja współczesnej medycyny dla zbiorowych osiągnięć w wszystkich jej dziedzinach, praca zespołowa i tłok na autostradach, z pewną pogardą dla odizolowanych. W owych czasach, spokojna i niespieszna samotność w której można uzyskać wnikliwy wgląd w Życie.

W myśleniu, dzisiejszego dnia możemy odsunąć się od tłoku autostrad i dróżek, w naszej wędrówce znaleść się z powrotem w owych czasach, spotykając się z samotną i zapomnianą wnikliwością, przystanąwszy milcząco chwilę wraz z nim i dzięki niemu uzyskać jakieś przebłyski Czegoś co nic inne nie ujawni, Tego którego prawda jest trwała i niezmienna.


< Wstecz | 9 | Dalej >

Powrót do działu Awicenna: Kanon Medycynyميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Kontakt | Zgłoś Błąd | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net
Internationale: Российская Федерация | English language | Deutsche Sprache | China | Lingvo Internacia


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©